Historia polskiego harcerstwa - od początków do współczesności

Harcerstwo polskie to ruch wychowawczy, który przez ponad sto lat kształtuje młode pokolenia, przekazując im wartości patriotyczne, umiejętności życiowe oraz miłość do przyrody. Oto historia polskiego harcerstwa, od jego początków po dzień dzisiejszy.

Początki harcerstwa w Polsce

 • Inspiracja skautingiem
  Pierwsze zalążki harcerstwa w Polsce pojawiły się na początku XX wieku, kiedy to młodzież polska zaczęła interesować się ideą skautingu, stworzoną przez brytyjskiego generała Roberta Baden-Powella. Skauting jako metoda wychowawcza zdobywał coraz większą popularność na świecie, a jego wartości, takie jak samodzielność, umiejętność pracy w grupie czy dbałość o przyrodę, zyskiwały uznanie wśród polskiej młodzieży.
 • Andrzej Małkowski i pierwsze drużyny harcerskie Kluczową postacią w historii polskiego harcerstwa był Andrzej Małkowski, który wraz ze swoją żoną, Olą, założył pierwszą polską drużynę skautową w 1910 roku w Lwowie. Drużyna ta stała się zalążkiem ruchu harcerskiego na ziemiach polskich. Andrzej Małkowski, zwany przez harcerzy „Orlim Skrzydłem”, przyczynił się do rozwinięcia harcerstwa w Polsce, dostosowując idee skautingu do polskich realiów i potrzeb.

Rozwój harcerstwa w dwudziestoleciu międzywojennym

Związek Harcerstwa Polskiego

W 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, powstał Związek Harcerstwa Polskiego, który zrzeszał drużyny harcerskie z całego kraju. Harcerstwo w dwudziestoleciu międzywojennym rozwijało się dynamicznie, a liczba drużyn i ich członków wzrastała z roku na rok. W 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej, w harcerstwie działało już ponad 200 tysięcy członków.

Działalność harcerska w czasie wojny

Podczas II wojny światowej harcerze odgrywali ważną rolę w walce z okupantem. Wielu z nich włączyło się w działalność konspiracyjną, przekazując informacje, uczestnicząc w akcjach sabotażowych czy pomagając w ratowaniu ludzi zagrożonych. W czasie powstania warszawskiego harcerze tworzyli swoje oddziały, walcząc ramię w ramię z dorosłymi żołnierzami. Wiele osób związanych z harcerstwem straciło życie w czasie wojny, broniąc wolności i niepodległości Polski.

Harcerstwo w powojennej Polsce

 • Odbudowa harcerstwa
  Po zakończeniu II wojny światowej, mimo trudnych warunków i represji ze strony władz komunistycznych, harcerstwo zaczęło się odbudowywać. W 1945 roku powstał Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, który miał na celu kontynuowanie tradycji przedwojennego harcerstwa. Niestety, ze względu na naciski ze strony komunistycznych władz, związek ten został rozwiązany w 1950 roku.
 • Harcerstwo w czasach PRL-u
  W okresie Polski Ludowej harcerstwo było ściśle kontrolowane przez władze. W 1956 roku powstał Związek Harcerstwa Polskiego, który miał być organizacją zgodną z założeniami władz komunistycznych. Mimo tych ograniczeń, wielu harcerzy kontynuowało działalność na rzecz wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i umiłowania przyrody, niekiedy z pominięciem ideologii narzuconej przez władze.
 • Harcerstwo po 1989 roku
  Po upadku komunizmu w Polsce harcerstwo zyskało nowe życie. Zreorganizowano Związek Harcerstwa Polskiego, który powrócił do swoich korzeni, a także powstały nowe organizacje harcerskie, takie jak Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" czy Federacja Harcerstwa Polskiego. Współczesne harcerstwo kontynuuje tradycje przedwojennego ruchu, kładąc nacisk na wartości, takie jak patriotyzm, odpowiedzialność, samodzielność czy ekologia.
1945
Powstanie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
1950
Rozwiązanie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z powodu nacisków ze strony władz komunistycznych
1956
Powstanie Związku Harcerstwa Polskiego z inicjatywy władz komunistycznych
1989
Upadek komunizmu w Polsce i odrodzenie harcerstwa
Obecnie
Kontynuacja tradycji harcerstwa i rozwój nowych organizacji harcerskich, takich jak Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" czy Federacja Harcerstwa Polskiego

Historia polskiego harcerstwa to opowieść o młodych ludziach, którzy przez ponad sto lat kształtowali swoje charaktery, zdobywając wiedzę i umiejętności, które pozwalały im służyć swojemu kraju i bliźnim. Dzisiejsze harcerstwo to ruch wychowawczy, który nadal przyciąga młodzież i przekazuje im wartości, które są ważne dla kształtowania przyszłych pokoleń Polaków.